ES Projektai

Vykdomas projektas

Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms, skirtoms inovatyvių ir subalansuotų atliekų perdirbimo sprendimų kūrimui, paieška EĮT renginiuose.

UAB „Recaidus“ specializuojasi skirtingų atliekų (dažų, klijų, hermetikų ir lako atliekų, įvairių dumblų, tepalų, aušinimo skysčių atliekų, užterštų pakuočių ir panaudotų sorbentų) tvarkyme. Taip pat visų kitų pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkyme, aplinkosauginių avarijų likvidavime, visų tipų valymo įrenginių aptarnavime. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas žiedinei ekonomikai, todėl yra būtini inovatyviausi sprendimai bei naujausios technologijos, kurios yra naudojamos medžiagų perdirbimui. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, kurti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.  

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. 

Projekto metu planuojama dalyvauti 5-iuose renginiuose.  Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020; Eureka; Eurostars ir pan.). 

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Finansavimo suma – 10 000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-07-01. Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-30

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas: UAB „Recaidus”